Tavoitteemme vantaalaisten hyväksi

TAVOITTEET VALTUUSTOKAUDELLE 2021-2025

Vantaan keskusta sitoutuu noudattamaan seuraavia tavoitteita ja kantoja

Kaupungin talous ja elinkeinopalvelut oikeille raiteille

Kaupungin omaisuuden myynti ei ole ratkaisu talouden syveneviin ongelmiin. Vantaan Energia, sähkönsiirtoverkko sekä luontaiset monopolit tulee säilyttää kaupungin omaisuutena. Sen sijaan omaisuuden tuottoihin tulee kiinnittää huomiota. Tarkastelun alle otetaan metsien, kaupungin omistamien yritysten ja tonttiomaisuuden tuotot – muistaen kuitenkin, että kuntalaisille on tärkeää säilyttää luontoarvot ja edulliset asumiskustannukset.

Kaupunki ottaa aikalisän suurten liikenneinvestointien osalta. Vantaan ratikalle on löydettävä tuntuvasti uusia, nykybudjetin ulkopuolisia maksajia ennen hankkeen rakennusvaiheeseen sitoutumista. Myös muut kilpailevat ja ympäristöystävälliset toteutustavat ratikan oletettujen hyötyjen aikaansaamiseksi on vielä otettava tarkasteluun.
Kaupungin henkilöstön kilpailutusosaamisen kehittämisestä voi syntyä tuntuvia säästöjä laadusta tinkimättä. Sama koskee henkilöstöjohtamisen osaamista kaikilla kaupungin ja kaupunkikonsernintoiminnan sektoreilla, koska hyvä työilmapiiri parantaa tuottavuutta.

Työ luo toimeentuloa, vaurautta ja verotuloja. Työpaikkojen syntymistä kiihdytetään panostuksella yritystoiminnan edellytyksiin. Tämä tarkoittaa yritysten verkostoitumisen edistämistä mm. energia- ja ympäristöpalveluiden sektoreilla sekä yrittäjyyden ja oman talouden hallinnan ottamista vähintään valinnaisena mukaan kaikkiin opintoihin yläkoulusta alkaen.
Aktiivinen lobbaus tuo suuryritysten toimintoja Vantaalle – jälleen kestävyydestä tinkimättä. Mahdollisuuksien mukaan suositaan pieniä lähialueen toimijoita palveluostoissa. Osatyökykyisten työllistyminen on yksi elinkeinotoiminnan painopisteistä.

Lapsiystävällisyys ja hyvä koulutus johtotähdiksi

Lapsivaikutusten arviointi otetaan mukaan kaikessa toiminnassa. Lapset ja nuoret otetaan mukaan osallistumaan kaupungin kehittämiseen, esimerkiksi koulujen rakentamisen suunnitteluun, ja antamaan palautetta kaupungin toiminnasta. Kaikille päiväkotilapsille varmistetaan mahdollisuus päivittäiseen luonnosta nauttimiseen
Keskusta puolustaa lapsiperheiden valinnan mahdollisuutta valita sopivin hoitomuoto, kun lapset ovat pieniä. Kotihoidontuki ja kotihoidon Vantaa-lisä ovat tärkeä osa joustavia lastenhoidon ratkaisuja.

Peruskoulussa edistetään opettajien digivalmiuksia sekä kotien kykyä tukea lapsiensa etäkoulunkäyntiä tarpeen tullen. Vantaalla mahdollistetaan väliaikainen etäkoulumahdollisuus. Sitä voidaan hyödyntää tapauskohtaisesti oppilaan pitkissä sairasjaksoissa, kiusaamistilanteissa kiusaajan tai kiusatun osalta, tukena erityisopetuksessa, kerhotoiminnan ja valinnaisuuden laajentamisessa tai esim. tilanteissa, joissa perhe työn tai muun syyn takia väliaikaisesti oleskelee toisaalla. Tämän tulee tapahtua opettajien työtaakkaa kasvattamatta tehtävään erikoistuvien opettajien toteuttamana.

Kouluissa panostetaan lisää harrastekerhoihin, joilla varmistetaan kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuus turvalliseen kehittymiseen ja virkistykseen.
Kouluruokailun laatuongelmat on korjattava. Valinnoissa tulee suosia lähellä tuotettua suomalaista ruokaa. Ruoalla pitää jaksaa koulupäivän loppuun asti. Keskusta toimii yhteistyön virittäjänä koulujen sisäilmaongelmien poistamiseksi.
Vantaa panostaa mittavan vieraskielisen asukaskuntansa valmiuksiin opiskella, tehdä töitä ja ottaa osaa kaupungin rakentamiseen. Oppisopimuskoulutusta kehitetään suosituksi ja nopeaksi tavaksi ammatin oppimiseen. Valtuustokauden aikana käynnistetään ponnistelut akateemisen korkeakoulutuksen saamiseksi Vantaalle.

Lapsiystävällisyys ja hyvä koulutus johtotähdiksi

Vantaa ottaa rakentamisessa prioriteetiksi ihmisen elinkaaren erilaiset tarpeet, ei sijoittajien tarpeita. Uusiin taloihin osoitetaan nykyistä enemmän perheasuntoja. Kiivaassa kasvussa olevilta uusilta alueilta edellytetään peruspalveluiden olemassaoloa alusta alkaen.

Seniorien kasvavaan asuntotarpeeseen varaudutaan siten, että halutessaan ei tarvitse kauas muuttaa. Kaupunki kiinnittää huomiota kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjontaan ja syntymiseen. Autoilua ei hankaloiteta – kohtuullinen pysäköintimahdollisuus on oltava yhä kaikkialla.

Vantaa suosii puurakentamista. Se on suomalaista ja sitoo hiiltä.
Vakiintuneilla asuinalueilla Vantaa tarjoaa aktiivisesti tukeaan rakennuskannan ekologisuuden kohentamiseen. Tämä tarkoittaa energiatehokkuutta parantavia remontteja sekä kierrätyksen helpottamista myös harvemmin asutuilla alueilla. Vantaa varmistaa, että sen asukkaat saavat vähintään heille kuuluvan osan julkisista energiatuista.
Vanhemman rakennuskannan arvon säilyminen on sydänasia Keskustalle – se on usein iso osa vanhuuden turvaa. Tiiviimmän asutuksen levitessä kunnioitetaan olemassa olevaa rakennuskantaa ja kylärakennetta.

Sote-muutoksen tulee parantaa palveluja

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi järjestäytyvät uudelleen tulevan vaalikauden aikana. Keskusta alleviivaa Vantaan painoarvoa ja vastuuta suunnitellussa maakunnassa, jonka se muodostaa yhdessä Keravan kanssa. SOTE ei siis kauas karkaa ja sen toimivuuteen tulee vaikuttaa paikallisesti ja pontevasti hyödyntäen tarvittaessa Keskustan valtakunnallista voimaa.

Tilanne edellyttää kaupungilta erityistä paneutumista kustannusten muodostumiseen ja siirtymän rahavirtoihin, henkilöstöön ja kiinteistöihin – lopputulemana pitää olla paremmat hoidon prosessit ja kustannusten hallinta.

Terveydenhuollon henkilöstö työskentelee kroonisen aliresursoinnin ikeessä, jota pandemiatilanne on entisestään pahentanut. Talous ei anna paljoa liikkumavaraa. Sen sijaan ahdinkoa helpottaa parempi johtaminen ja ilmapiiri. Keskeinen toimenpide on esimiesten ja tiimien koulutukseen panostaminen. Tuloksia syntyy nopeasti työtyytyväisyydessä, ja poissaolojen kustannukset pienevät. Ja kun on enemmän aikaa potilaalle, hoitojaksokin jää lyhyemmäksi.

Keskusta on omaishoitajan asialla ja alleviivaa työn yhteiskunnallista merkitystä. Koska omaishoitajien työ on usein ympärivuorokautista ja siten hyvin sitovaa, omaishoitajien jaksamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Omaishoitajien vapaapäivien tulee onnistua jokaisen hoitokuukauden aikana.

Seniorien tekemä monipuolinen työpanos on vapaaehtoistoiminnan voimavara. Senioreilla on paljon kokemusta ja osaamista. Kannustamme heitä aktiiviseen elämään tarjoamalla mahdollisuuksia harrastamiseen sekä yhteisen hyvän rakentamiseen ja kaupungin kehittämiseen.

Energiatuotannon viisaus on tie voittoon

Vantaan hiilineutraalius 2030 tavoite toteutetaan. Vantaalla CO2- päästöt ovat laskusuunnassa Vantaan Energian kaukolämmön tuotannossa otettujen edistysaskeleiden ansiosta. Fossiilisista polttoaineista luopumisen myötä oikea suunta jatkuu. Tarvitsemme paikallisia panoksia suuriin maa- ja geolämpökeskuksiin, pieniin tuuliturbiineihin, aurinkoenergiaan, biokaasuun ja hukkalämmön talteenottoon.

Tasapainotavoite edellyttää radikaalimpia toimia, jotka alkavat yhä enemmän näkyä kaupunkilaisten arjessa. Kaikki tarvittavat toimet eivät ole yksinomaan kaupungin päätösvallassa. Tarvitaan myös asukkaiden tekemiä valintoja. Keskeisimmät niistä liittyvät valintoihimme kotien lämmitykseen, energiatehokuuteen, käyttämämme sähkön tuotantotapaan, liikenteeseen sekä elintarvikkeisiin.

Kaupungilla ja Vantaan Energialla on oltava vahva rooli asukkaiden ohjaamisessa ja opastamisessa ekologisiin ja fossiilisesta energiantuotannosta vapaisiin valintoihin. Pysymällä tavoitteen mukaisella uralla Vantaa saa kilpailuetua muihin pääkaupunkiseudun kaupunkeihin. Viime kädessä näistä valinnoista löytyy myös ratkaisuja talouden ongelmiin.

© 2024 Vantaan Keskusta